Zasady

Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez IT COMPANY

1. Organizujący szkolenia
Szkolenia organizuje firma IT Company Agnieszka Pokrzywińska z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 92/94,  60-324 Poznań, posiadająca numer NIP: 781-155-71-25, REGON: 300637886 oraz wpisana do rejestru firm szkoleniowych pod numerem 2.30/00294/2009.

2. Szkolenia
Firma IT Company organizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń.

3. Zgłoszenie uczestnictwa
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do firmy IT Company korzystając z formularza on-line umieszczonego na stronie www.ittcompany.pl. Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z firmą IT Company oraz przesłania wypełnionego formularza on-line.

4. Rezygnacja z uczestnictwa - odstąpienie od umowy przez Zamawiającego
Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić w firmie IT Company e-mailem na adres biuro@ittcompany.pl

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do firmy IT Company).  Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w całości. W przypadku otrzymania przez firmę IT Company oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, nie później jednak niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu przysługuje zwrot zaliczki pomniejszonej o faktyczne koszty poniesione przez IT Company w związku z organizacją szkolenia.
Zamawiający wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później niż na 4 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, firma IT Company zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia - ceny za szkolenie.

5. Zmiany terminu szkolenia
W przypadku odwołania szkolenia przez firmę IT Company według wyboru Zamawiającego, firma IT Company przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie.

IT Company zastrzega sobie prawo do zmiany cen i programu szkolenia, o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zamawiający w takim wypadku może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej zaliczki bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia.

6. Ceny szkoleń i warunki płatności
Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat.

Ceny szkoleń podane są w złotych polskich.

Zamawiający, w związku z przystąpieniem przez firmę IT Company do świadczenia usług, w terminie do 10 dni od zawarcia umowy, a najpóźniej do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia uiszcza zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości minimum 50% ceny szkolenia lub wpłaca całą kwotę szkolenia.

Brak zapłaty zaliczki w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia i upoważnia firmę IT Company do nieświadczenia usług dla Zamawiającego.

7. Rabaty
Dla grup i stałych partnerów proponujemy atrakcyjne zniżki. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę. W przypadku szkoleń wewnętrznych dla firm obowiązywać będą indywidualne ustalenia.

8. Ochrona danych osobowych
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Firma IT Company nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a firmą IT Company.

9. Dane do przelewu
Wpłaty za szkolenia zamawiający dokonuje na konto firmy IT Company Agnieszka Pokrzywińska:

Numer konta: IDEA Bank 85 1950 0001 2006 0524 6458 0002

W przelewie należy podać: imię, nazwisko, nazwę kursu i datę rozpoczęcia kursu.

10. Reklamacje
Zamawiający może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej do firmy IT Company najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia.

11. Faktura za szkolenie
Faktura za szkolenie zostanie wystawiona w ciągu 7 dniu po zaksięgowaniu całej kwoty za szkolenie.