ABC Prawa Pracy

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych zasad regulujących stosunek pracy. W czasie szkolenia omówimy wszystkie najbardziej istotne kwestie związane z zatrudnianiem pracowników, tj. treść i forma umowy o pracę, charakterystykę umów cywilnoprawnych, kwestie naliczania wynagrodzeń i czasu pracy.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób, które rozpoczynają lub planują rozpocząć swoją pracę w działach kadr.

szkolenie naliczanie wynagrodzeń

szkolenie naliczanie wynagrodzeń  Program szkolenia

1. Zawarcie umowy o pracę

 • treść umowy
 • forma umowy o pracę (czas określony, nie określony, na zastępstwo, okres próbny)

2. Umowy cywilno prawne- charakterystyka

 • umowa zlecenia
 • umowa o dzieło
 • umowa agencyjna
 • kontrakt menadżerski

3. Różnice i podobieństwa dla stosunku pracy i umów cywilno prawnych

4. Rozwiązanie stosunku pracy

 • wypowiedzenie przez pracownika
 • wypowiedzenie przez pracodawcę
 • porozumienie stron
 • z winy pracownika
 • z winy pracodawcy
 • sytuacje w których pracownik jest chroniony przed wypowiedzeniem

5. Zakończenie umowy z upływem okresu na jaki była zawarta oraz wygaśnięcie umowy

6. Aneksy i wypowiedzenia zmieniające

7. Wewnątrz zakładowe dokumenty regulujące zasady pracy i płacy

 • regulamin pracy
 • regulamin wynagradzania
 • inne rozporządzenia wewnętrzne

8. Wynagrodzenie za pracę

 • wynagrodzenie zasadnicze
 • wynagrodzenie minimalne
 • inne składniki wynagrodzenia
 • wynagrodzenie za czas urlopu
 • ekwiwalent za nie wykorzystany urlop

9. Potrącenia z wynagrodzenia

10. Czas pracy pracownika

 • wymiar etatu
 • norma tygodniowa i dzienna
 • czas pracy w godzinach nadliczbowych
 • ewidencjonowanie czasu pracy
 • przestój w pracy
 • polecenie dyżuru

11. Prawo do urlopu

 • sposób naliczania podstawy do urlopu
 • obliczenie należnego urlopu

12. Odpowiedzialność pracownika

 • odpowiedzialność porządkowa
 • procedura nakładania kar porządkowych
 • zasady odpowiedzialności materialnej

  Informacje organizacyjne

Metody szkoleniowe

 • mini wykład
 • praca na dokumentach
 • praca w grupach
 • panel dyskusyjny

Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest zebranie grupy minimum 8-osobowej. Każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów. Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia. Podczas szkolenia zapewniamy serwis kawowy.

Harmonogram szkolenia

 • termin do uzgodnienia
 • 1 dzień w godz. 9-16
 • 8h dydaktycznych (8x45min)
 • jedna przerwa 30 min oraz dwie 15 min

Zajęcia odbywają się w siedzibie firmy szkoleniowej  IT COMPANY,
ul. Marcelińska 92/94 (biurowiec Sigma)  Poznań -Grunwald

Cena szkolenia        

250 zł netto/osoba
307,50 zł brutto/osoba

Ceny obowiązują w przypadku zebrania grupy minimum 8 osób.

szkolenie naliczanie wynagrodzeń Trener

Na co dzień prowadzi dział personalny w czołowej firmie doradztwa finansowego w Polsce. Jest wieloletnim praktykiem kadr i płac oraz HR-u.

Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, a później studia podyplomowe: Akademia Trenera Biznesu oraz Menadżer HR.

Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu kadr i płac, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz tematów około HR-owych.

Jest autorką publikacji w takich czasopismach jak Personel  i Zarządzanie.
Była również prelegentem na konferencjach np. TLI w Krakowie.

W swojej pracy jest wsparciem merytorycznym dla kadry zarządzającej.
Jest również członkiem zarządu organizacji zrzeszającej trenerów – Stowarzyszenie Narzędziownia.

Praca z ludźmi i dla ludzi jest dla niej największą motywacją.

W przypadku zapytań, prosimy o kontakt e-mailem na adres biuro@ittcompany.pl lub telefonicznie pod numerem 512 138 130

szkolenie naliczanie wynagrodzeń