Bezpieczeństwo informacji

Cel szkolenia

Celem tego szkolenia jest poznanie praktycznych aspektów bezpieczeństwa informacji w organizacji oraz nabycie umiejętności identyfikowania zagrożeń, incydentów i sytuacji kryzysowych w działalności organizacji.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się przepływem informacji w firmie, audytorów, osób zajmujących się budową polityki bezpieczeństwa w firmie a także osób zajmujących się Bezpieczeństwem IT.

szkolenie kadry i płace  Program szkolenia

 1. Poufność, dostępność i integralność informacji.
 2. Co może stracić organizacja w przypadku niewłaściwego postępowania z informacją?
 3. Gdzie znajdują się informacje?
 4. Klasyfikacja informacji.
 5. Informacja publiczna, informacja niejawna, dane osobowe.
 6. Zasady postępowania z informacją i dokumentami.
 7. Bezpieczeństwo fizyczne.
 8. Bezpieczeństwo prawne.
 9. Bezpieczeństwo technologiczne.10. Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji.
11. Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji.
12. Ciągłość działania organizacji na wypadek sytuacji kryzysowej – Plan Ciągłości Działania.
13. Podstawowe zasady bezpieczeństwa informacji.
14. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji.
15. Dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa informacji w organizacji.
16. Umowy o zachowaniu poufności w praktyce funkcjonowania organizacji.

szkolenie kadry i płace  Informacje organizacyjne

Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone metodą warsztatową z wplecioną interaktywną prezentacją multimedialną oraz mini wykładami.

Harmonogram szkolenia

 • termin szkolenia: 11 października 2013
 • liczba godzin szkolenia: 8h dydaktycznych

Zajęcia odbywają się przy ul. Św. Marcin 29/8 w Poznaniu.

Cena szkolenia        

492 zł brutto/osoba

szkolenie kadry i płace Trener

Marcin Kaszuba

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Podyplomowego Studium Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Współuczestniczył we wdrażaniu systemów kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji. Doświadczony audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Trener prowadzący szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem, a także prelegent z ww. obszarów na konferencjach.

Prowadzone przeze niego szkolenia charakteryzuje nie tylko wysoki poziom merytoryczny, ale także umiejętność stworzenia podczas szkolenia przyjaznej atmosfery, sprzyjającej szybkiemu przyswajaniu wiedzy poprzez prezentację praktycznych aspektów danego zagadnienia oraz rozwiązywanie konkretnych problemów przedstawianych przez jego uczestników.

W przypadku zapytań, prosimy o kontakt e-mailem na adres biuro@ittcompany.pl lub telefonicznie pod numerem 512 138 130

szkolenie kadry i płace